Nộp ngân sách hàng nghìn tỷ đồng từ xử lý sai phạm qua thanh tra tài chính
Nguồn: Bộ Tài chính Đồ hoạ: Văn Chung

Thanh tra, kiểm tra theo trọng tâm, trọng điểm

Ông Trần Huy Trường - Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, để kịp thời phát hiện những sai phạm trong quản lý tài chính ngân sách nhà nước (NSNN), ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; chủ động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh tra, kiểm tra (TTKT). Đồng thời, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị tích cực trao đổi, phối hợp, nắm thông tin từ các cơ quan liên quan; tập trung TTKT có trọng tâm, trọng điểm, các vấn đề quản lý của ngành tài chính; áp dụng nguyên tắc TTKT theo cơ chế quản lý rủi ro.

Cũng từ đầu năm, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc có chức năng thanh tra chuyên ngành (TTCN) đã quán triệt, thực hiện xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023. Đồng thời, Thanh tra Bộ Tài chính đã bố trí lực lượng, tổ chức triển khai các cuộc TTKT đột xuất, đáp ứng chỉ đạo của Chính phủ và ngành Tài chính.

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Bộ và các đơn vị trực thuộc có chức năng TTCN đã thực hiện 31.579 cuộc TTKT; tiến hành kiểm tra 363.154 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan; kiến nghị xử lý tài chính 43.029,5 tỷ đồng; số tiền đã thu nộp NSNN trong kỳ 8.380,3 tỷ đồng.

Cũng theo ông Trần Huy Trường, do có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch TTKT và các nhiệm vụ đột xuất được giao, nên chất lượng các cuộc TTKT được nâng cao. Các kiến nghị đề xuất đều mang tính thiết thực, phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý điều hành tài chính ngân sách của Bộ Tài chính cũng như công tác quản lý tài chính của các đơn vị được TTKT.

Nói riêng về công tác TTKT của Thanh tra Bộ Tài chính, ông Trần Huy Trường cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ đã kiểm tra 15 cuộc theo kế hoạch, đã lưu hành 14 kết luận thanh tra và báo cáo 1 cuộc kiểm tra; kiến nghị xử lý tài chính trên 2.964 tỷ đồng. Ngoài ra, căn cứ trên biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về kế toán, lĩnh vực giá của Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Cục Quản lý giá, Thanh tra Bộ đã ban hành 36 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với trên 1.572 tỷ đồng.

Toàn ngành Tài chính đã thực hiện 934 cuộc kiểm tra nội bộ

Để ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức và người lao động trong toàn ngành, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 934 cuộc kiểm tra nội bộ. Qua kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính trên 20,6 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị xử lý hành chính đối với 38 tổ chức và 146 cá nhân, trong đó đã xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 119 người.

Đặc biệt theo Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, công tác xử lý sau thanh tra được thực hiện đúng quy định và quy trình xử lý từ khâu tiếp nhận hồ sơ, theo dõi đôn đốc, xử lý giải trình kiến nghị của đối tượng TTKT. Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ đã ban hành văn bản đôn đốc gửi 43 đơn vị; các đơn vị đã thực hiện kiến nghị nộp NSNN 1.657,9 tỷ đồng.

Xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh

Về triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Trần Huy Trường cho biết, ngành Tài chính tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023 đã được phê duyệt; đồng thời đảm bảo lực lượng dự phòng đối với các cuộc TTKT đột xuất theo chỉ đạo. Các cuộc thanh tra đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Thanh tra, thông tư hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra ngành Tài chính tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình, thường xuyên báo cáo và đề xuất các phương án xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thanh tra. Thanh tra Bộ và các đơn vị trực thuộc có chức năng TTCN chủ động xây dựng phương án triển khai, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức triển khai thực hiện về giám sát hoạt động của đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra theo đúng quy định để đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong quá trình thanh tra, kiểm tra, đảm bảo tính chính xác của kết luận thanh tra.

Thanh tra ngành Tài chính cũng sẽ tiếp tục chú trọng thực hiện chương trình cải cách và hiện đại hóa công tác TTKT thuế, hải quan và trong toàn ngành; tăng cường đẩy mạnh phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý rủi ro và các phần mềm phân tích, phân loại đối tượng nộp thuế, kê khai hải quan theo mức độ rủi ro nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm mới của đối tượng qua đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chống các hành vi gian lận. Đồng thời, các đơn vị thanh tra hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý thông tin phục vụ thanh tra, kiểm tra: kiểm tra trực tuyến thông qua các hệ thống thông tin nghiệp vụ của ngành và hệ thống camera giám sát; nâng cấp ứng dụng phần mềm phân hệ phân tích rủi ro theo bộ tiêu chí đánh giá rủi ro...

Đối với Thanh tra Bộ Tài chính, ông Trường cho biết, đơn vị sẽ tăng cường thực hiện các cuộc TTKT đột xuất nhằm phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các sai phạm. Tăng cường sự phối hợp, chỉ đạo giữa Thanh tra Bộ với TTCN các tổng cục đối với các cuộc thanh tra theo chuyên đề, thanh tra diện rộng để có được những đánh giá sâu, toàn diện về cơ chế chính sách được ban hành và hiệu quả phát huy trong thực tiễn.

Thực hiện hơn 30.200 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, toàn hệ thống Thuế đã thực hiện 29.616 cuộc TTKT và kiểm tra 363.154 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số tiền kiến nghị xử lý qua TTKT là trên 37.494 tỷ đồng. Số tiền đã nộp NSNN (bao gồm cả tiền xử phạt vi phạm hành chính) là trên 6.092 tỷ đồng.

Toàn hệ thống Hải quan đã thực hiện 81 cuộc TTCN (gồm 63 cuộc trong kế hoạch và 18 cuộc đột xuất). Qua thanh tra phát hiện và kiến nghị truy thu trên 68 tỷ đồng; ban hành 34 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt trên 10,1 tỷ đồng. Số tiền đã thu nộp NSNN trên 126,8 tỷ đồng (bao gồm cả tiền xử phạt vi phạm hành chính).

Toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện 522 cuộc TTKT (gồm 440 cuộc theo kế hoạch và 82 cuộc đột xuất). Qua TTKT, TTCN Kho bạc Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính trên 3 tỷ đồng. Các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã thu nộp NSNN 389 triệu đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã triển khai 16 cuộc TTKT ( 9 cuộc theo kế hoạch và 7 cuộc đột xuất). Trên cơ sở kết quả giám sát thường xuyên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành 187 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 71 tổ chức và 116 cá nhân với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 18,3 tỷ đồng. Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung đối với 9 trường hợp (3 tổ chức, 6 cá nhân) có hành vi vi phạm các quy định pháp luật trong hoạt động chứng khoán, yêu cầu áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 2 trường hợp tổ chức công bố thông tin sai lệch.

Đối với công tác quản lý và giám sát bảo hiểm, Cục Quản lý bảo hiểm xây dựng kế hoạch và nội dung TTKT gửi các đơn vị thuộc kế hoạch TTKT năm 2023; đồng thời bố trí lực lượng phối hợp thanh tra tại các đơn vị thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Trong 6 tháng đầu năm, Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm đã triển khai 1 cuộc thanh tra thuộc kế hoạch thanh tra năm 2023./.