Yêu cầu rà soát các hạng mục đầu tư

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn là một trong 8 Khu kinh tế cửa khẩu được chọn để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2013 – 2015 (theo văn bản số 2074/TTg-KTTH ngày 07/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc đề án rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số Khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư giai đoạn 2013 -2015).

Theo quy định tại Quyết định số 60 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015, thì đối tượng các công trình, dự án được ngân sách trung ương (NSTW) hỗ trợ, gồm các hạng mục như: đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng trong khu kinh tế cửa khẩu, xây dựng đường giao thông trong nội bộ khu kinh tế cửa khẩu; xây dựng công trình cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, rác thải trong khu kinh tế cửa khẩu; các công trình hạ tầng thiết yếu khác ...

Chính vì vậy, Bộ Tài chính yêu cầu tỉnh Lạng Sơn cần phải rà soát lại một số nội dung đầu tư của Dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn để đảm bảo đúng đối tượng được NSTW hỗ trợ đầu tư.

Trên cơ sở rà soát này, tỉnh Lạng Sơn xác định mức vốn đề nghị NSTW hỗ trợ tương ứng.

"Do tổng mức đầu tư của dự án lớn, cần xem xét việc huy động nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp như: Khu nhà hành chính, văn phòng làm việc của các công ty; Khu nhà hàng, câu lạc bộ; Khu nhà ở cho thuê phục vụ khu trung chuyển hàng hóa) nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước”, Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Cân đối nguồn vốn hỗ trợ

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2014 thì tỉnh Lạng Sơn đang được hỗ trợ từ Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu cho 5 dự án, trong đó có 2 dự án khởi công mới với tổng mức đầu tư là trên 1 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn NSTW là 888,843 tỷ đồng; lũy kế vốn NSTW bố trí đến hết kế hoạch năm 2014 là 155,319 tỷ đồng (trong đó kế hoạch năm 2014 là 80 tỷ đồng). Như vậy, nhu cầu vốn NSTW còn lại của 5 dự án đang triển khai là trên 733 tỷ đồng.

"Tỉnh Lạng Sơn được dự kiến hỗ trợ 205,872 tỷ đồng từ Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu; kế hoạch năm 2014 đã bố trí là 80 tỷ đồng. Do đó, dự kiến kế hoạch giai đoạn 2014-2015 sẽ còn lại là gần 126 tỷ đồng", Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.

Từ tình hình trên, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn căn cứ vào đối tượng, mức vốn hỗ trợ tối đa từ NSTW cho từng dự án theo quy định Thủ tướng Chính phủ, cũng như căn cứ khả năng cân đối NSTW hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu trong thời gian tới, nhu cầu vốn của các dự án đang triển khai thực hiện cần được ưu tiên bố trí vốn để xem xét, xác định khả năng cân đối, bố trí vốn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho tỉnh Lạng Sơn để thực hiện dự án Khu trung chuyển hàng hóa này.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện phân kỳ đầu tư hợp lý và có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn khác để bố trí bổ sung đảm bảo hoàn thành Dự án theo đúng thời gian quy định.

Dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn với thời gian thực hiện từ năm 2015-2019; Tổng mức đầu tư: 1.650 tỷ đồng; trong đó: Nguồn vốn đầu tư NSTW hỗ trợ: 1.320 tỷ đồng; Ngân sách địa phương: 330 tỷ đồng.

H.TR