Công ty cho biết, các khoản mục có nội dung ngoại trừ trên báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 tương tự như ý kiến kiểm toán của các kỳ trước, nhưng giá trị các khoản ngoại trừ đã giảm.

Một số khoản phải thu, theo công ty là có tính lực sử tồn tại từ năm 2014 đến nay. Công ty và các đơn vị thành viên đang thực hiện các thủ tục thu hồi và hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến các khoản công nợ này.

Tại báo cáo tài chính bán niên năm 2021, kiểm toán viên cũng nêu ý kiến ngoại trừ khi cho biết, công ty có các khoản phải thu, góp vốn cho các đối tác và các khoản cho vay, với tổng dư nợ gốc là 1.039 tỷ đồng, số dự phòng là 296 tỷ đồng. Giá trị thuần sau khi bù trừ dư nợ phải và trích lập dự phòng là hơn 408 tỷ đồng.

Kiểm toán viên cho biết không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi, cũng như khả năng tiếp tục thực hiện và thu lợi ích kinh tế trong tương lai của các khoản này.

Do đó, kiểm toán viên không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số dư gốc, lãi phát sinh tương ứng, dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn của các khoản đầu tư dài hạn hay không.

Một vấn đề khác được kiểm toán nhấn mạnh trong báo cáo tài chính là công ty con – Công ty cổ phần Khách sạn và dịch vụ OCH đã nhận được văn bản của cơ quan chức năng về việc “tạm dừng mọi biến động (giao dịch, thế chấp…) đối với thửa đất lô 45-1, khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội”. Đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính soát xét, công ty vẫn đang làm việc với cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề này.

Trong phần giải trình mới đây, OGC cho biết sẽ tập trung các mảng sản xuất kinh doanh chính, thu hồi hoặc bán các khoản công nợ khó đòi, tiếp tục tìm kiếm đối tác thoái vốn một số khoản đầu tư chưa hiệu quả để tạo nguồn lực cho các dự án trọng tâm, thanh toán công nợ…/.

Chí Tín