Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Công bố báo cáo ngân sách dành cho công dân năm 2022

Theo Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải đảm bảo khớp đúng dự toán được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính giao, hội đồng nhân dân quyết định, ủy ban nhân dân giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi.

Đồng thời, dự toán đảm bảo về thời gian theo quy định, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; đảm bảo bố trí đủ kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành; đảm bảo những nhiệm vụ quan trọng theo quy định của pháp luật, những nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Phân bổ chi thường xuyên năm 2022 đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn
Phân bổ chi thướng xuyên phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức. Ảnh: TL.

Đối với với sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: phân bố, giao dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới không thấp hơn mức dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Đối với sự nghiệp khoa học và công nghệ, phân bổ, giao dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới không thấp hơn mức dự toán Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Trong đó, kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên của tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện việc phân bổ và giao dự toán theo quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ không thường xuyên, ưu tiên bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ kết thúc năm 2022, nhiệm vụ chuyển tiếp, đảm bảo phù hợp với tiến độ, khả năng giải ngân kinh phí, phần kinh phí còn lại mới phân bổ cho các nhiệm vụ mới năm 2022, đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền./.