Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 165/2013/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực đăng kiểm tàu biển, công trình biển; phí đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, an ninh tàu biển, công trình biển và phí phê duyệt, kiểm tra, đánh giá và chứng nhận lao động hàng hải thuộc phạm vi giám sát của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Theo đó, người nộp phí là các tổ chức, cá nhân được cơ quan Đăng kiểm Việt Nam kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển, công trình biển; Kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng thiết bị, vật tư (sau đây gọi tắt là sản phẩm công nghiệp) lắp đặt trên tàu biển và công trình biển; Đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, an ninh tàu biển, công trình biển; phê duyệt, kiểm tra, đánh giá và chứng nhận lao động hàng hải.

Cơ quan Đăng kiểm Việt Nam sẽ tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí và có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được và được quản lý, sử dụng số tiền thu phí sau khi đã nộp thuế theo quy định.

Thông tư cũng quy định cụ thể về mức phí kiểm định gia hạn kiểm tra định kỳ; Phí kiểm định bất thường; Phí kiểm định lần đầu tàu biển đang khai thác; Phí giám định trạng thái kỹ thuật tàu biển; Phí thẩm định trạng thái kỹ thuật tàu biển; Phí phê duyệt tài liệu, hướng dẫn khai thác an toàn của tàu biển; Phí thẩm định an toàn kỹ thuật và chất lượng thiết kế tàu biển…

Đối với mức phí đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn tàu biển theo Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế (Bộ luật ISM), Thông tư quy định như sau:

Đơn vị tính: Đồng/lần

Số TT

Loại hình đánh giá

Mức phí

Tàu nhóm I

Tàu nhóm II

1

Đánh giá lần đầu để cấp Giấy chứng nhận quản lý an toàn (SMC)

11.400.000

13.000.000

2

Đánh giá trung gian để xác nhận Giấy chứng nhận quản lý an toàn (SMC)

11.400.000

13.000.000

3

Đánh giá cấp mới Giấy chứng nhận quản lý an toàn (SMC)

11.400.000

13.000.000

4

Đánh giá sơ bộ để cấp Giấy chứng nhận quản lý an toàn (SMC) tạm thời

11.400.000

13.000.000

5

Đánh giá bất thường hệ thống quản lý an toàn tàu

11.400.000

13.000.000

-"Tàu nhóm loại I” là tàu biển hoạt động tuyến quốc tế có tổng dung tích từ 500 trở lên và không phải là tàu thuộc nhóm loại II.

-“Tàu nhóm loại II” là tàu chở khách, tàu chở dầu, tàu chở hóa chất, tàu chở khí hóa lỏng, và công trình biển.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014./.

Đàm Tuấn