Theo dự thảo thông tư này áp dụng đối với: doanh nghiệp có đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: Đối với trường hợp cấp mới, gia hạn giấy chứng nhận, mức phí là 5 triệu đồng/1 lần thẩm định.

Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận, mức phí là 3 triệu đồng/1 lần thẩm định.

Chính thức trình Chính phủ sửa một số quy định liên quan đến phí, lệ phí

Tổ chức thu phí nộp 10% vào NSNN theo quy định. Ảnh: TL

Tổ chức thu phí theo quy định tại thông tư này gồm: Bộ Công thương hoặc cơ quan nhà nước thuộc Bộ Công thương được giao thực hiện thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật.

Chậm nhất ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí nộp toàn bộ số phí thu được của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, thu, nộp và quyết toán phí, theo quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC.

Tổ chức thu phí được trích để lại 90% trên tổng số tiền phí thẩm định thực thu được để chi cho hoạt động thẩm định, thu phí, theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

Số tiền phí còn lại (10%), tổ chức thu phí nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước không thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP thì nộp toàn bộ tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật./.

Nộp phí khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận

Người nộp phí thực hiện nộp phí khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; phí nộp cho tổ chức thu phí theo hình thức quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.