Báo cáo từ UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tổng kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2022 là hơn 267 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương hơn 232 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương gần 35 tỷ đồng. Đến hết tháng 1/2023, tỉnh đã thực hiện giải ngân được hơn 108 tỷ đồng, đạt 40,47% kế hoạch vốn.

Quảng Ngãi: Thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Quảng Ngãi thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ảnh: TL minh họa

Năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển tỉnh được giao để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững hơn 126 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách trung ương hơn 114 tỷ đồng, vốn ngân sách cấp tỉnh hơn 12,5 tỷ đồng. Đến nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phân bổ cho các địa phương, đơn vị hơn 120 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách trung ương hơn 109 tỷ đồng, vốn ngân sách cấp tỉnh gần 12 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, hiện các địa phương, đơn vị đang triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư, nên nguồn kinh phí chưa được giải ngân.

Tổng kế hoạch vốn thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 là hơn 267 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương hơn 232 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương gần 35 tỷ đồng. Đến hết tháng 1/2023, tỉnh đã thực hiện giải ngân được hơn 108 tỷ đồng, đạt 40,47% kế hoạch vốn.

Đối với nguồn vốn sự nghiệp, hiện UBND tỉnh Quảng Ngãi đang trình HĐND tỉnh thông qua nên chưa phân bổ cho các địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đang yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của pháp luật, giải ngân hết nguồn vốn được giao và đầu tư các chương trình không dàn trải.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Ngãi lưu ý các sở, ngành, UBND các huyện đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với nguồn vốn được giao trong năm 2022 chuyển sang năm 2023 trước ngày 31/5/2023. Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo thực hiện ngay nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2023 đã được phân bổ. Tập trung xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai ngay nguồn vốn sự nghiệp năm 2023 sau khi được phân bổ. Việc thực hiện nguồn vốn đối ứng phải đảm bảo theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hoàn thiện các quy định, thủ tục liên quan đến CTMTQG giảm nghèo bền vững về phân cấp quản lý, thu hồi chuyển nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 3/2023. Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát lại Đề án hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững để có phương án điều chỉnh bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải pháp thực hiện cho phù hợp, tránh trùng lặp người thụ hưởng. Các địa phương chủ động kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đề xuất hướng xử lý để đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn được phân bổ.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các sở, ban, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững ở các cấp, các ngành.

Tuy nhiên, để thực hiện tốt việc giải ngân vốn CTMTQG giảm nghèo bền vững, tỉnh Quảng Ngãi còn lưu ý các sở, ngành, UBND các huyện sớm khắc phục những khó khăn trong quy định định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn; chi phí hỗ trợ đào tao, định hướng cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài… hiện các đơn vị, địa phương đang gặp phải./.