Tính đến nay, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại Trung tâm Hành chính công (HCC) tỉnh Quảng Ninh là 1.149/1.241 TTHC, cấp huyện là 280 TTHC; số TTHC thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh Quảng Ninh là: 734/1.149 TTHC.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 công bố 92 TTHC thuộc 7 lĩnh vực của các sở, ngành không thực hiện giải quyết tại Trung tâm HCC tỉnh Quảng Ninh.

Các sở, ngành đã ban hành các quyết định cử lãnh đạo cấp phó sở, ngành hàng ngày đến Trung tâm HCC tỉnh Quảng Ninh để trực tiếp phê duyệt các TTHC đã được thẩm định tại Trung tâm; 14/14 địa phương đã bố trí lãnh đạo UBND huyện thường trực tại trung tâm HCC để thực hiện thẩm định và phê duyệt các TTHC tại trung tâm.

Ông Vũ Văn Hợp, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: Công tác cải cách hành chính tiếp tục được lãnh đạo tỉnh quảng Ninh quan tâm, chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, công chức, văn hóa giao tiếp, thời gian làm việc của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện nghiêm túc chủ đề năm về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh”; kế hoạch cải cách hành chính năm 2017; kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017. Công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh năm 2016.

n

Tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính. Ảnh: Huy Khánh

Bên cạnh đó, trong tháng 5/2017, các cơ quan thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh đã tiếp 733 lượt công dân, với 459 vụ việc; tổng số đơn thư đã tiếp nhận, xử lý là 671 đơn./.

Lan Hương