Năm 2023, UBND TP. Hạ Long đã chỉ đạo các phòng, ban có liên quan tiếp tục điều chỉnh hoàn thiện phương án tự chủ tài chính đối với 88 trường công lập trực thuộc từ mầm non đến THCS.

UBND TP. Hạ Long cho biết, trên địa bàn có 45/88 trường thuộc nhóm 4 là đơn vị sự nghiệp công do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 43 trường còn lại thuộc nhóm 3 gồm 22 trường mầm non, 15 trường THCS, 6 trường liên cấp TH&THCS là đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo quy định.

UBND TP. Hạ Long đã chỉ đạo 43 trường thuộc nhóm 3 xây dựng đề án tự chủ và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 về việc phê duyệt Đề án tự chủ của 43 trường mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND TP. Hạ Long giai đoạn 2023 - 2025, tỷ lệ tự chủ từ 11% đến 38% (không có đơn vị nào đạt tỷ lệ tự chủ 50%).

Số người hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp là 508 người, trong đó giảm 188 người hưởng lương ngân sách nhà nước theo biên chế được giao năm 2023. Số kính phí giảm chi từ nguồn ngân sách năm 2023 là 82,061 tỷ đồng, dự toán năm 2024 sẽ giảm là 85,076 tỷ đồng do chi từ nguồn thu học phí.

Quảng Ninh: TP. Hạ Long thực hiện Đề án tự chủ kinh phí chi thường xuyên cho các trường học trên địa bàn

Sau khi đã thí điểm tự chủ 31%, trường cấp 2 thuộc diện tốt nhất tỉnh Quảng Ninh - Trường THCS Trọng Điểm, TP Hạ Long, dự kiến tự chủ 100% kinh phí thường xuyên trong năm học tới.

Là đơn vị đi đầu trong công tác tự chủ, năm học 2023 - 2024, Trường THCS Trọng Điểm có tỉ lệ tự chủ là 31% (số người làm việc là 73 người; trong đó hưởng lương từ ngân sách là 48 người; hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp là 25 người).

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh Quảng Ninh, năm học 2024 - 2025, TP. Hạ Long dự kiến tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên với Trường THCS Trọng Điểm. Theo định mức kinh tế kỹ thuật gồm các chi phí cho con người, nghiệp vụ chuyên môn, chi phí trích lập các quỹ..., mức thu học phí của trường sẽ là 960.000 đồng/tháng/học sinh.

Như vậy, đây sẽ là trường công đầu tiên ở Quảng Ninh được tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên.

Hiện nay, riêng TP. Hạ Long thiếu trên 300 giáo viên các cấp học mầm non và THCS. Trước năm học mới này, địa phương phấn đấu ký hợp đồng, tuyển dụng khoảng một nửa cán bộ, giáo viên để đảm bảo việc dạy và học chương trình giáo dục phổ thông mới. Tùy vào thực tế, các trường có thể tăng tỷ lệ kinh phí hoạt động từ nguồn tự chủ, giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhưng vẫn đảm bảo số người làm việc trong các cơ sở giáo dục.

Việc tự chủ từng phần trong các cơ sở giáo dục công lập sẽ nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Qua đó sẽ rút ngắn khoảng cách giữa các cơ sở giáo dục công lập và dân lập, nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện./.