hội đồng

Hội đồng quản lý có nhiệm vụ quyết định các chiến lược, giám sát quản lý ĐVSNCL. Ảnh: TL.

Quy chế này quy định chung về thủ tục thành lập, tổ chức và hoạt động, chế độ làm việc và quan hệ công tác của hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Các ĐVSNCL thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính gồm: các ĐVSNCL trực thuộc Bộ Tài chính (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục đại học); ĐVSNCL trực thuộc cục, thuộc tổng cục và tương đương.

Đối tượng áp dụng quyết định này là các ĐVSNCL đáp ứng nguyên tắc, điều kiện sau: là ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao vốn, tài sản để thực hiện cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định; các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan đến việc thành lập và hoạt động của hội đồng quản lý.

Hội đồng quản lý trong các đơn vị này quyết định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch trung hạn và hàng năm của ĐVSNCL; quyết định về định hướng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và phát triển khoa học công nghệ của ĐVSNCL; quyết định chủ trương đầu tư mở rộng hoạt động, thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc ĐVSNCL; quyết định chủ trương về tổ chức bộ máy, nhân sự.

Hội đồng quản lý có nhiệm vụ thông qua quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính; thông qua báo cáo quyết toán tài chính hàng năm, thực hiện kiểm tra, giám sát…

Hội đồng quản lý định kỳ hoặc đột xuất yêu cầu người đứng đầu ĐVSNCL báo cáo về các hoạt động của ĐVSNCL và yêu cầu người đứng đầu đơn vị giải trình những vấn đề chưa thực hiện đúng, chưa thực hiện đầy đủ theo quyết định của Hội đồng quản lý. Nếu hội đồng quản lý không đồng ý với giải trình của người đứng đầu ĐVSNCL, thì báo cáo cơ quan quản lý cấp trên xem xét, quyết định.

Theo quyết định này, hội đồng quản lý có thành viên từ 5 - 11 người.

ĐVSNCL thuộc đối tượng áp dụng của quy chế này có trách nhiệm xây dựng đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thành lập hội đồng quản lý theo quy định của pháp luật./.

Minh Anh