Quy định về mức trích thưởng và trích lập Quỹ phòng, chống tội phạm, Thông tư 168 cho biết, đối với các vụ án hình sự, vụ án về tội phạm ma túy thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng: Sau khi Bản án, Quyết định của Toà án đối với các vụ án hình sự, vụ án về tội phạm ma túy có hiệu lực pháp luật, cơ quan Thi hành án các cấp hoặc cơ quan đang quản lý tiền và tài sản, có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ số tiền Việt Nam, ngoại tệ, tài sản, phương tiện, tang vật bị Tòa án tuyên tịch thu trong các vụ án về hình sự (trừ các chất ma tuý và tang vật phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật) cho Sở Tài chính nơi Tòa án nhân dân xét xử sơ thẩm.

Đồng thời, Giám đốc Sở Tài chính thừa ủy quyền Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ số tiền và tài sản do cơ quan Thi hành án các cấp hoặc cơ quan đang quản lý tiền, tài sản chuyển giao, tổ chức bán đấu giá tài sản, tang vật, phương tiện (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật và trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh xử lý theo quy định. Theo đó, số tiền thu được sẽ trích 42% cho Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương; trích 58% cho Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh.

Đối với các vụ án hình sự, vụ án về tội phạm ma túy thuộc loại nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng: Số tiền thu được sẽ trích 30% cho cơ quan điều tra trực tiếp khám phá, thụ lý chính vụ án về hình sự để thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp phát hiện, truy bắt tội phạm và điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đó; trích 30%, chuyển vào Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương; trích 40%, chuyển vào Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh, nơi Toà án nhân dân xét xử sơ thẩm.

Cũng theo Thông tư này, Bộ trưởng Bộ Công an quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương và Chủ tịch UBND cấp tỉnh quản lý, điều hành Quỹ phòng chống tội phạm cấp tỉnh.

Căn cứ số tiền Việt Nam, ngoại tệ, tiền bán đấu giá tài sản, phương tiện, tang vật theo quy định hiện hành về bán đấu giá tài sản (nếu có) thu được từ các vụ án hình sự về tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định trích 30% để thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp truy bắt tội phạm, phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự về tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và về ma túy. Mức thưởng cụ thể cho từng tập thể, cá nhân có thành tích do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định, theo mức thưởng tối đa đối với cá nhân là 5.000.000 đồng/người/vụ án và đối với tập thể là 30.000.000 đồng/tập thể/vụ án.

Quỹ phòng, chống tội phạm (Trung ương và cấp tỉnh) chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm toán của Bộ Công an và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2014; Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 144/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 16/7/2009 hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma túy theo quy định tại Quyết định số 110/2008/QĐ-TTg ngày 13/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma túy./.

Đàm Tuấn