thứ trưởng

Thứ trưởng Trần Xuân Hà chỉ đạo các đơn vị trong Bộ phải nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2021. Ảnh: Đức Minh.

Nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, năm 2020, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội của đất nước còn gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Tài chính nói chung cũng như cơ quan Bộ Tài chính nói riêng đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả công tác của Bộ Tài chính đã được Thủ tướng Chính phủ đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Trong đó, Bộ Tài chính đã triển khai xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách theo chương trình kế hoạch với khối lượng công việc lớn và nhiều lĩnh vực quan trọng; đã tham mưu cho các cấp lãnh đạo các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp để khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19, nhằm đạt được mục tiêu kép là vừa ngăn chặn dịch bệnh vừa phát triển kinh tế.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh, Bộ Tài chính năm 2020 đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) với số thu cân đối NSNN đạt 98% dự toán điều chỉnh; thu nội địa xấp xỉ đạt 100%, đảm bảo nguồn lực cho các khoản chi ngân sách; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 83% dự toán. Bên cạnh đó, NSNN còn bố trí các khoản chi khắc phục thiên tai, dịch bệnh, xuất cấp gạo dự trữ quốc gia để đảm bảo an sinh xã hội. Bội chi ngân sách được kiểm soát dưới 4%, nợ công 55,8% (dưới mức chi tiêu an toàn Quốc hội phê duyệt).

Bộ Tài chính cũng đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành thực hiện các giải pháp quản lý giá, kiềm chế lạm phát; kết hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, phát hành trái phiếu chính phủ với kỳ hạn dài (gần 14 năm) lãi suất thấp (chưa đến 3%) góp phần hạ mặt bằng lãi suất thị trường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc huy động vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Thị trường vốn tiếp tục phát triển (cả thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm) tăng nguồn vốn dài hạn cho đầu tư phát triển.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà cũng nêu rõ, năm 2020, Bộ Tài chính đã hoàn thành 100% nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch; xây dựng Chính phủ điện tử, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đã tích cực triển khai đề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán, bảo hiểm, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu đầu tư công; quản lý nợ công, quản lý công sản chặt chẽ góp phần tái cơ cấu nền kinh tế, duy trì định mức tín nhiệm quốc gia với triển vọng ổn định (trong khi đó nhiều quốc gia bị xuống hạng tín nhiệm).

Theo Thứ trưởng, Bộ Tài chính đã triển khai có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra tài chính - NSNN và chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiến nghị thu nộp ngân sách gần 22 nghìn tỷ đồng, góp phần tăng thu cho NSNN đồng thời tăng cường kỷ cương kỷ luật tài chính.

Khẳng định thêm những thành tích đã đạt được trong năm qua, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai các hoạt động hợp tác tài chính trong khu vực và quốc tế; cắt giảm thuế theo lộ trình cam kết; thực hiện thành công vai trò chủ nhà trong tiến trình hợp tác tài chính ASEAN, ASEAN+3, Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.

Đối với công tác nội ngành cũng đạt được kết quả quan trọng. Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả (nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc), thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, luân phiên, luân chuyển vị trí công tác đối với cán bộ theo quy định.

Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, công tác thi đua khen thưởng đã được đẩy mạnh, Bộ Tài chính đã tổ chức thành công “Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V”, tham mưu cho lãnh đạo trong việc khen thưởng thường xuyên, khen thưởng đột xuất để động viên phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Về công tác Đảng, theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, Bộ Tài chính đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ quan Bộ; triển khai nghiêm túc các đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tích cực học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được nói trên, trong các báo cáo cũng nêu việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 có một số tồn tại hạn chế, một số văn bản triển khai còn chậm; quản lý thu, sử dụng ngân sách, tài sản công có nơi, có lúc còn chưa đúng tiêu chuẩn, định mức; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có cải thiện song vẫn chưa thực hiện hết dự toán. Những hạn chế tồn tại nói trên cần có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời”, Thứ trưởng Trần Xuân Hà nói.

Chuẩn bị triển khai đồng bộ Chiến lược Tài chính giai đoạn tới

Theo Thứ trưởng, năm 2021 là năm hết sức quan trọng, đây là năm đầu của kế hoạch kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, 5 năm giai đoạn 2021-2025 và là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Với kết quả đã đạt được trong cả nhiệm kỳ vừa qua, với quyết tâm chính trị cao, các đơn vị trong Bộ, toàn thể công chức, viên chức, người lao động tiếp tục nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh, năm 2021, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền Chiến lược Tài chính ngân sách giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch 5 năm 2021-2025, do đó, các đơn vị trong Bộ theo sự phân công của lãnh đạo Bộ triển khai xây dựng chiến lược, kế hoạch thuộc lĩnh vực mình phụ trách để triển khai đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2021 với chỉ tiêu phấn đấu tăng thu NSNN 3% so với dự toán Quốc hội giao; giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN, cải thiện hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2021 được Thứ trưởng lưu ý, đó là: Hoàn thiện thể chế chính sách tài chính, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp; tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu ngân sách, quản lý nợ công bền vững, tái cơ cấu thị trường chứng khoán, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định vĩ mô và tái cơ cấu nền kinh tế.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ theo hướng tinh gọn và hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường kỷ luật trong việc thi hành công vụ; thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, chế độ quản lý tài chính - ngân sách, công khai minh bạch trong quản lý tài chính, góp phần phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm.

Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, năm 2021, ngành Tài chính tiếp tục chủ động hội nhập tài chính, thực hiện các cam kết tài chính trong FTA, nâng cao định mức tín nhiệm quốc gia, tạo ra thế và lực để Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới; tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức về tài chính ngân sách, phát động phong trào thi đua, nêu gương người tốt, việc tốt.

Đồng thời, quán triệt, triển khai có hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

“Với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Tài chính phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng ngành Tài chính vững mạnh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh./.

Minh Anh