kiemtoan

Chất lượng dịch vụ kiểm toán sẽ được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: minh họa

Các đối tượng liên quan gồm: các DNKT đang hoạt động tại Việt Nam (bao gồm cả các chi nhánh của DN trong, ngoài nước); các kiểm toán viên hành nghề; tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán; tổ chức, cá nhân thực hiện việc kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Về trách nhiệm kiểm soát, Bộ Tài chính là cơ quan quản lý và tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán trong các DNKT.

Các tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán có trách nhiệm, phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tổ chức thực hiện việc kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán trong các DNKT.

Kiểm toán viên hành nghề và DNKT chịu trách nhiệm tự kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán do mình cung cấp.

Công tác kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán nhằm mục đích: Xem xét việc xây dựng, phổ biến và thực hiện hệ thống kiểm soát chất lượng, bao gồm việc xây dựng và thực hiện các chính sách, thủ tục kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán của các doanh nghiệp kiểm toán để bảo đảm các dịch vụ kiểm toán đều được tiến hành phù hợp với các chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và quy định có liên quan.

Công tác kiểm soát chất lượng giúp đánh giá tình hình tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định có liên quan trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán.

Phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những tồn tại, sai phạm, tìm ra nguyên nhân và đưa ra phương hướng, biện pháp khắc phục, góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng, quy trình nghiệp vụ và phương pháp làm việc của doanh nghiệp kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán, làm tăng độ tin cậy của xã hội đối với thông tin tài chính và nghề nghiệp kiểm toán.

Việc kiểm soát này cũng góp phần sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về kiểm toán độc lập do Nhà nước ban hành và do tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán hướng dẫn.

Nội dung kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán:

Kiểm soát việc xây dựng, phổ biến và tổ chức thực hiện các chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán.

Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật về kiểm toán độc lập như đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán, đăng ký hành nghề kiểm toán, góp vốn, thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp, kiểm toán báo cáo tài chính và các nội dung khác liên quan đến tuân thủ pháp luật về kiểm toán độc lập của doanh nghiệp kiểm toán.

Kiểm soát việc tổ chức bộ máy kiểm tra, thực hiện kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán của cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung chủ yếu của kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán là thực hiện các cuộc kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán, dịch vụ soát xét và dịch vụ đảm bảo khác của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán.

Thanh Bình