* SFN: Cty CP Dệt lưới Sài Gòn (Mã CK: SFN) thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/2/2014. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết. Nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013 và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Thời gian thực hiện: Ngày 28/3/2014. Địa điểm thực hiện: Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4 (số 85-87, đường Tân Vĩnh, Quận 4, Tp. HCM).

* VCC: Cty CP Vinaconex 25 (Mã CK: VCC) thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/2/2014. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết. Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.Thời gian thực hiện: 8/3/2014. Địa điểm thực hiện: Tầng 2, khách sạn Luxury, 205 Trần phú, TP. Đà Nẵng.

* DXP: Cty CP Cảng Đoạn Xá (Mã CK: DXP) thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/2/2014. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết. Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Thời gian: Dự kiến cuối tháng 3/2014. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng (Số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng)./.

Hồng Quyên