Sử dụng 132,83 tỷ đồng để bình ổn giá xăng dầu trong quý IV/2023
Ảnh minh hoạ.

Theo Bộ Tài chính, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết ngày 30/9/2023 là 6.767,27 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý IV năm 2023 (từ ngày 1/10/2023 đến hết ngày 31/12/2023) là 14,94 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý IV năm 2023 (từ ngày 1/10/2023 đến hết ngày 31/12/2023) là 132,83 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dương trong quý IV năm 2023 (từ ngày 1/10/2023 đến hết ngày 31/12/2023) là 3,34 tỷ đồng.

Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm trong quý IV năm 2023 là 0,0019 tỷ đồng.

Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết ngày 31/12/2023 là 6.655,36 tỷ đồng./.