5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 27/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Cụ thể có hai thủ tục hành chính cấp cục hải quan tỉnh, thành phố gồm: Cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ; cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ.

Bên cạnh đó 3 thủ tục hành chính cấp chi cục hải quan gồm: Tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ; tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ; chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ./.

Ngọc Linh