Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), ngày 18/1/2024, Luật Các tổ chức tín dụng đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2024. Việc rà soát, nghiên cứu tiếp tục đề xuất hoàn thiện pháp luật về cho vay tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN cần được khẩn trương thực hiện để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc thực hiện các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.

Sửa đổi, bổ sung các quy định về hoạt động cho vay của các ngân hàng
Sửa đổi, bổ sung các quy định về hoạt động cho vay. Ảnh: T.L
Lãi suất thị trường liên ngân hàng hạ nhiệt Xây dựng các quy định mới về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

Bên cạnh đó, thời gian qua Chính phủ và lãnh đạo Chính phủ đã có một số văn bản chỉ đạo về việc xem xét, sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2023/TT-NHNN (thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư 39) nhằm hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và phù hợp với quy định của pháp luật.

Quan điểm xây dựng thông tư mới dựa trên việc NHNN nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về phong tỏa số tiền cho vay đối với trường hợp cho vay để thanh toán tiền nhằm đảm bảo thực hiện nghĩa vụ. Điều này nhằm đảm bảo cách hiểu thống nhất trong triển khai thực hiện, phù hợp quy định pháp luật, nhưng không làm thay đổi quan điểm quản lý chặt chẽ đối với nhu cầu vốn này; đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản khác phù hợp quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và yêu cầu thực tiễn./.