Phạm vi của Thông tư này quy định về việc cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước), tổ chức tín dụng khác đối với tổ chức tín dụng.

Việc cho vay đặc biệt của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đối với tổ chức tín dụng và việc cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi.

Xây dựng các quy định mới về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng
Xây dựng các quy mới về cho vay đặc biệt. Ảnh: T.L
Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, vàng và USD ngược chiều Vốn đang dư thừa tại nhiều ngân hàng thương mại

So với quy định cũ, dự thảo Thông tư đã tách cho vay của Bảo hiểm tiền gửi ra khỏi phạm vi của Thông tư. Theo Ban soạn thảo, việc này để phù hợp với quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024 về các trường hợp vay đặc biệt, cho vay đặc biệt (điểm a khoản 1, điểm b, c khoản 2 Điều 171, điểm e khoản 1 Điều 182, khoản 2 Điều 190, điểm c khoản 3 Điều 191, Điều 192).

Ngoài ra, dự thảo cũng đưa ra quy định về một số nguyên tắc cho vay đặc biệt, xử lý khoản cho vay đặc biệt. Theo đó, việc cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Thủ tướng Chính phủ quyết định việc cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước đối với khoản vay có lãi suất là 0%/năm, khoản vay không có tài sản bảo đảm đối với tổ chức tín dụng trên cơ sở đề xuất của Ngân hàng Nhà nước.

Đồng tiền cho vay đặc biệt là đồng Việt Nam. Khoản vay đặc biệt được ưu tiên hoàn trả theo quy định tại khoản 1 Điều 194 của Luật Các tổ chức tín dụng./.