Theo quy định tại Thông tư 06, hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa, hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố được phân cấp.

Sửa một số quy định về thủ tục thay đổi nội dung hoạt động ngân hàng
Thông tư 06 sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8/2022. Ảnh: T.L
Ngân hàng bổ sung thủ tục về gói hỗ trợ 2% lãi suất tại bộ phận một cửa Đã đề xuất sửa đổi quy định về cho vay vốn đối với sinh viên nghèo Sẽ có một số thay đổi về cho vay của ngân hàng đối với khách hàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận những nội dung liên quan với ngân hàng thương mại và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quy mô lớn và những nội dung thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác địa bàn tỉnh, thành phố nơi chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang đặt trụ sở.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại dự kiến đặt trụ sở chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài dự kiến đặt trụ sở thực hiện kiểm tra việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện của trụ sở chính của ngân hàng thương mại, trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài dự kiến đặt trên địa bàn; có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng.

Văn bản đề nghị sửa đổi địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại, trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại giấy phép đã nộp trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật tại thời điểm nộp hồ sơ.

Hồ sơ phải có đầy đủ các thông tin tối thiểu

Trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần tăng vốn điều lệ, dẫn đến việc hình thành cổ đông lớn, hoặc cổ đông lớn trở thành cổ đông thường, hoặc cổ đông lớn mua cổ phần, văn bản đề nghị phải bao gồm các thông tin sau: tên cổ đông, tỷ lệ cổ phần sở hữu trước và dự kiến sau khi ngân hàng thương mại cổ phần tăng vốn điều lệ.