Tái cấu trúc không gây xáo trộn cho thị trường

Bộ Tài chính đánh giá, công tác tái cấu trúc các TCKDCK đã giúp cho các đơn vị này nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp và khả năng kiểm soát rủi ro, trên cơ sở đó từng bước thu hẹp số lượng. Cùng với đó đã tăng cường khả năng, hiệu quả quản lý, giám sát đối với hoạt động TCKDCK.

Công tác tái cấu trúc này đã được thực hiện theo lộ trình, có bước đi thận trọng, chắc chắn, không làm xáo trộn hoạt động của thị trường chứng khoán, bảo đảm minh bạch, đảm bảo lợi ích hợp pháp và an toàn tài sản của khách hàng.

CTCK
Công tác tái cấu trúc CTCK diễn ra vẫn đảm bảo lợi ích hợp pháp và an toàn tài sản của khách hàng. Ảnh: Duy Thái

Mặt khác, các TCKDCK đã thực hiện tự tái cấu trúc trên cơ sở quy định của pháp luật, lộ trình của Đề án tái cấu trúc và theo sự quản lý, giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước. Bên cạnh đó đã xử lý tốt mối quan hệ giữa TCKDCK, ngân hàng, khách hàng và đảm bảo quản trị rủi ro; đồng thời, sử dụng các nghiệp vụ thị trường để tái cơ cấu thông qua cơ chế góp vốn minh bạch.

Ngoài ra, “các văn bản pháp lý được hoàn thiện đã góp phần kiểm soát chặt chẽ vấn đề rủi ro, đầu tư vào thị trường tài chính, bất động sản, vấn đề liên thông vốn với ngân hàng, vấn đề tách bạch tài khoản, hỗ trợ và đẩy nhanh hơn, quyết liệt hơn quá trình tái cấu trúc các TCKDCK”, Bộ Tài chính cho biết.

Tính đến thời điểm 31/3/2014, có 55/90 CTCK hoạt động bị lỗ lũy kế. Trong 6 tháng đầu năm 2014, có 3 CTCK chưa tuân thủ quy định về quản lý tiền của khách hàng và UBCKNN đang xem xét xử lý theo quy định. Đồng thời, đã thực hiện thanh tra, kiểm tra các CTCK theo kế hoạch và kiểm tra chuyên đề đối với 4 CTCK về vấn đề quản lý tách bạch tiền gửi nhà đầu tư, hoạt động môi giới.

Đang hướng dẫn 2 CTCK thực hiện hợp nhất

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, hoạt động tái cấu trúc về vốn, cổ đông chiến lược, nghiệp vụ kinh doanh, công nghệ, nhân sự, tổ chức của các công ty chứng khoán (CTCK) tiếp tục được triển khai. Tính đến thời điểm 31/3/2014, có 55/90 CTCK hoạt động bị lỗ lũy kế.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, có 3 CTCK chưa tuân thủ quy định về quản lý tiền của khách hàng và UBCKNN đang xem xét xử lý theo quy định. Đồng thời, đã thực hiện thanh tra, kiểm tra các CTCK theo kế hoạch và kiểm tra chuyên đề đối với 4 CTCK về vấn đề quản lý tách bạch tiền gửi nhà đầu tư, hoạt động môi giới. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBCKNN cũng đã tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra các CTCK về giao dịch ký quỹ, bán khống, hợp đồng hợp tác đầu tư, và các hợp đồng hỗ trợ vốn.

Song song với đó, “tiến hành rà soát, phân loại các CTCK có khoản phải thu lớn và yêu cầu các CTCK thực hiện trích lập dự phòng theo Thông tư 228; yêu cầu các CTCK nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin, tuân thủ quyết định hiện hành về tổ chức và hoạt động CTCK; yêu cầu các CTCK tăng cường công tác quản trị điều hành, thực hiện các quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ”, UBCKNN cho biết trong báo cáo mới đây.

Đối với việc triển khai đề án tái cấu trúc các CTCK, UBCKNN cho biết, trên cơ sở báo cáo kiểm toán năm và báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính soát xét, Ủy ban đã yêu cầu các CTCK giải trình về các báo cáo có ý kiến kiểm toán ngoại trừ, các báo cáo kiểm toán có các vấn đề chưa rõ, trực tiếp làm việc với 20 CTCK và công ty kiểm toán để rà soát lại báo cáo kiểm toán của các CTCK.

Dựa vào đó thực hiện việc sắp xếp, phân loại các CTCK theo 4 nhóm được quy định tại Đề án tái cấu trúc các CTCK; thực hiện các biện pháp tái cấu trúc, theo đó đã ra đặt 9 CTCK vào diện kiểm soát đặc biệt; 5 CTCK vào diện kiểm soát; tạm ngừng hoạt động của 1 CTCK, chấm dứt hoạt động của 3 CTCK để thực hiện thủ tục thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động; đình chỉ hoạt động 2 CTCK, chấp thuận giải thể cho 3 CTCK, thu hồi giấy phép của 1 CTCK do hợp nhất. Và đặc biệt, hiện nay, UBCKNN đang hướng dẫn 2 CTCK khác thực hiện hợp nhất.

Ngoài ra, UBCK cũng đã thực hiện đánh giá, xếp loại các CTCK dựa trên quy chế CAMEL để từ đó có phương án theo dõi, xử lý đối với từng nhóm./.

Duy Thái