thanh

Tạo cơ hội thuận lợi cho thanh niên tiếp cận cơ hội học tập

Năm 2019 có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, thể hiện tinh thần thanh niên có trí, có đức, tuổi trẻ xung kích trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, thích ứng biến đổi khí hậu, môi trường, phát huy vai trò, vị trí quan trọng của Đoàn Thanh niên trong hệ thống chính trị, Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác.

Trong đó, Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục tích cực triển khai và hoàn thành những nhiệm vụ đã được giao tại Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐTN và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; khẩn trương hoàn thành việc ký quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân các tỉnh với Ban Chấp hành Đoàn cùng cấp.

Cùng với đó là đổi mới hình thức hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tuổi trẻ nhằm thu hút, lôi cuốn đoàn viên thanh niên tham gia tích cực các phong trào cách mạng, đặc biệt trên các lĩnh vực, địa bàn có nhiều khó khăn, thể hiện rõ vai trò xung kích theo tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Đoàn Thanh niên làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, chú trọng công tác giáo dục thế hệ trẻ gắn với xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới có sự nhiệt tình, gương mẫu, đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh, đi đầu trong các phong trào cách mạng, đáp ứng yêu cầu của xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khuyến khích thanh niên tích cực tham gia xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa, khơi dậy khát vọng, niềm đam mê khoa học công nghệ của thanh niên.

Các Bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ để chăm lo tốt hơn nhu cầu, lợi ích của thanh niên; tập trung hỗ trợ, tạo cơ hội thuận lợi cho thanh niên tiếp cận cơ hội học tập, hình thành môi trường thuận lợi cho thanh niên phát triển năng lực, làm việc. Trong đó, chính quyền các cấp đặc biệt lưu tâm đến vấn đề việc làm, hoạt động hướng nghiệp cho thanh niên; quan tâm hơn nữa đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh niên, nhất là ở các khu công nghiệp, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; quan tâm tới sức khỏe, tầm vóc, thể lực, chiều cao của thanh niên Việt Nam.

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trước các nhiệm vụ chung của đất nước, nhất là tham gia lao động, xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, giữ vững ổn định chính trị xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; mở rộng các hoạt động đối ngoại, tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết với các tổ chức thanh niên các nước trong khu vực và trên thế giới.

Nâng cao hiệu quả các nội dung công tác phối hợp giữa Chính phủ với Trung ương Đoàn. Trong đó, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục cụ thể hóa Quy chế phối hợp vào chương trình công tác hằng năm, các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Các Bộ, ngành tăng cường phối hợp, hỗ trợ Đoàn thanh niên các cấp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện các chương trình, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tập trung rà soát, có cơ chế, chính sách cho thanh niên và cán bộ đoàn; đồng thời bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có cơ hội được phát triển, cống hiến và trưởng thành./.

Theo Chinhphu.vn