Ảnh minh họa: V.Luyện

Góp ý cho dự thảo Thông tư trên của Bộ NN&PTNN, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Dự thảo thông tư quy định hướng dẫn triển khai hoạt động bảo vệ môi trường trong CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Do vậy, đề nghị cần tập trung hướng dẫn trực tiếp các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong đó có 5 nội dung liên quan đến môi trường cần hướng dẫn.

Theo Bộ Tài chính, dự thảo Thông tư chủ yếu quy định về xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước trong thôn, xóm; điểm thu gom rác, xử lý rác thải ở cấp xã…

Vì vậy, Bộ Tài chính cho rằng, nội dung Thông tư hướng dẫn cần tập trung quy định các tiêu chí, tiêu chuẩn về các nội dung này đề làm căn cứ khi đánh giá CTMTQG xây dựng nông thôn mới.

Về kiểm tra, giám sát, Dự thảo Thông tư quy định theo hướng mỗi thôn cử ít nhất 1 cán bộ tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu gom, xử lý rác trên địa bàn xã, xả thải và vận hành hệ thống tiêu thoát nước. Bộ Tài chính đề nghị, việc kiểm tra thực hiện thuộc trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, còn giám sát nên quy định cho cộng đồng dân cư ở thôn, bản, ấp.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ NN&PTNN sớm tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo.

Vũ Luyện