Đầu năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Để đảm bảo thống nhất hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 5/6/2023 về việc ban hành quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (thay thế Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên).

Thái Nguyên: Cơ chế tài chính góp phần nâng cao hiệu quả phát triển sản phẩm sở hữu trí tuệ
Thái Nguyên: Cơ chế tài chính góp phần nâng cao hiệu quả phát triển sản phẩm sở hữu trí tuệ. Ảnh: minh hoạ

Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND đã có những thay đổi so với các quy định trước đây.

Nổi bật là các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC và mang tính tổng quát hơn (trong đó đã có bổ sung các nội dung chi cho phù hợp với thực tế: diễn đàn, tọa đàm khoa học...).

Tiền thù lao cho các chức danh hoặc nhóm chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tính theo số tháng quy đổi tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, định mức chi thù lao đối với chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ tối đa không quá 30 triệu đồng/người/tháng; đối với các chức danh hoặc nhóm chức danh khác, mức chi thù lao tối đa không quá 0,8 lần mức chi của chủ nhiệm nhiệm vụ. Mặt khác, quy định mới có bổ sung nội dung thuê lao động phổ thông hỗ trợ các công việc trong nội dung nghiên cứu.

Đặc biệt là quy định cụ thể các nội dung thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước phối hợp nghiên cứu.

Đối với các hội thảo trong nghiên cứu, quy định rõ hơn về các hình thức trao đổi, thảo luận khoa học; đồng thời tăng mức chi thù lao tham gia hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm khoa học. Tăng mức chi quản lý chung nhiệm vụ khoa học và công nghệ (từ 200 triệu đồng/nhiệm vụ lên đến 250 triệu đồng/nhiệm vụ)…

Đối với các hội đồng tư vấn về khoa học và công nghệ, quy định đã bổ sung nhiều nội dung chi gồm: chi cho các hội đồng tư vấn khác (theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ); tăng định mức chi cho hội đồng, tổ thẩm định so với mức chi hiện hành.