nguyen
Một góc thành phố Thái Nguyên. Ảnh: H.H

Thông qua công tác thanh tra, Thanh tra Sở Tài chính Thái Nguyên đã đưa ra nhiều kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính như: Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; việc lập và thực hiện dự toán kinh phí, sửa chữa tài sản; việc lập chứng từ, sổ sách, báo cáo; trình tự, thủ tục thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng; việc thực hiện các nghĩa vụ với NSNN... dần đi vào nề nếp.

Th­ường xuyên tổ chức tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư­ khiếu nại tố cáo của công dân.

Tham mưu triển khai và tổng hợp việc thực hiện chương trình hành động tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn toàn tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2014 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Thường xuyên đôn đốc các ngành, địa phương, các DNNN thực hiện tốt Luật Thực hành Tiết kiệm chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng.

6 tháng cuối năm 2014, Thanh tra Sở Tài chính Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thanh tra tài chính, xây dựng và hoàn thành tốt kế hoạch thanh tra, đặc biệt là thanh tra theo chuyên đề nâng cao chất lượng, hiệu lực công tác thanh tra tài chính nhằm uốn nắn các đơn vị thực hiện tốt chế độ chính sách về tài chính, kế toán.

Thực hiện thanh tra công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán. Tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết đơn th­ư khiếu nại tố cáo của công dân./.

Huy Phong