Tổng kết về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và thực hiện Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) phải bảo đảm kịp thời, nghiêm túc, khoa học, tiết kiệm và toàn diện, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng tại Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Đây là những yêu cầu trong Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 5/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và việc thực hiện Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, trong tháng 4/2021, UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng; làm rõ các mặt làm được, những hạn chế, tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện; chỉ ra nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế và kiến nghị, đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2020 - 2030.

Hội nghị cũng sẽ thảo luận các nội dung, biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng, cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý đối với vụ việc có nội dung về hành vi tham nhũng, tiêu cực.../.

Theo hanoimoi.com.vn