Theo đó, dự thảo thông tư mới giữ nguyên mức thu phí quy định tại thông tư số 228 đối với: tuyển dụng; nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I; nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III; phúc khảo thi tuyển dụng; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Đơn cử như mức thu phí đối với tuyển dụng như sau: dưới 100 thí sinh thu 500.000 đồng/thí sinh/lần; từ 100 đến dưới 500 thí sinh thu 400.000 đồng/thí sinh/lần; từ 500 thí sinh trở lên thu 300.000 đồng/thí sinh/lần.

Quy định mới là các tổ chức thu phí sẽ thực hiện kê khai, nộp, quản lý và sử dụng tiền theo quy định mới của Luật Quản lý thuế sửa đổi, Luật Phí và lệ phí, bao gồm: Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/ND-CP của Chính phủ.

Tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp được để lại 100% số tiền phí thu được để trang trải cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

Tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí, theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 120 thì được trích lại 100% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi, theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120.

Các nội dung khác liên quan như: thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí cũng sẽ được thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Nghị định số 120, Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126 và Thông tư số 303/2016/TT-BTC.

Khánh Huyền