vay usd

Thông tư quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh của DN, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (không bao gồm ngân hàng thương mại là DNNN) được thành lập, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Về mục đích vay, Thông tư quy định bên đi vay được phép vay nước ngoài để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài của bên đi vay và của DN mà bên đi vay tham gia góp vốn (mức vay không được vượt quá tỷ lệ góp vốn của bên đi vay tại DN). Bên đi vay cũng có thể vay để cơ cấu lại các khoản nợ nước ngoài.

Đồng tiền đi vay phải là ngoại tệ. Vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam chỉ được áp dụng trong trường hợp bên đi vay là tổ chức tài chính vi mô, là DN FDI vay từ nguồn lợi nhuận được chia của bên cho vay góp vốn trong DN. Các trường hợp cụ thể sẽ do Thống đốc NHNN xem xét.

Riêng điều kiện về chi phí vay nước ngoài, Thông tư quy định quyền tự thỏa thuận chi phí vay nước ngoài của Bên đi vay và các bên liên quan trong điều kiện bình thường. Trong trường hợp cần thiết, khi mức rút vốn ròng của các khoản vay nước ngoài có xu hướng vượt hạn mức vay thương mại nước ngoài tự vay tự trả được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đế đảm bảo an toàn nợ nước ngoài của quốc gia, Thống đốc NHNN có quyền quyết định áp dụng và công bố mức trần chi phí vay nước ngoài nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động vay nước ngoài của DN không được Chính phủ bảo lãnh.

Thông tư cũng quy định điều kiện bổ sung đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đi vay. Theo đó, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được vay ngắn hạn nước ngoài để bổ sung nguồn vốn tín dụng ngắn hạn. TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được vay nước ngoài khi tuân thủ các quy định của NHNN về tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng, trừ trường hợp đã được Thủ tướng Chính phủ hoặc Thống đốc NHNN chấp thuận.

Đối với bên đi vay là DNNN, khoản vay nước ngoài của các DNNN phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương, thẩm định và chấp thuận theo quy định của pháp luật về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN và vốn nhà nước đầu tư vào DN.

Đối với bên đi vay không phải là DNNN, trường hợp có dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư thì số dư nợ vay trung, dài hạn (gồm cả dư nợ vay trong nước) của bên đi vay cho dự án đó không vượt quá phần chênh lệch giữa tổng vốn đầu tư và vốn góp tại giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp vay để thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư không được cấp giấy chứng nhận đầu tư, số đư nợ vay trung, dài hạn (gồm cả vay trong nước) không vượt quá tổng nhu cầu vốn vay của dự án.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2014 và bãi bỏ các quy định tại Chương II Thông tư 09/2004/TT-NHNN ngày 21/12/2004 của NHNN.

Theo NHNN, Thông tư này là một công cụ quản lý nhà nước quan trọng nhằm thực hiện các mục tiêu và định hướng quản lý nợ nước ngoài bền vững; góp phần hoàn thiện khung pháp lý về quản lý hoạt động vay trả nợ nước ngoài của DN.

Thanh Mai