Kho bạc Nhà nước tuân thủ các quy định phòng chống tham nhũng

Trong năm 2022, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã được thực hiện đồng bộ, công khai, minh bạch; nghiêm túc tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ trong quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức có chức vụ, quyền hạn, các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập và việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của hệ thống KBNN cũng được thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thẩm quyền, thời hạn theo quy định. Trong năm 2022, toàn hệ thống đã tiếp nhận và xử lý 44 đơn khiếu nại, tố cáo và phản ánh kiến nghị. Đến nay, KBNN đã giải quyết 28 đơn thuộc thẩm quyền; đang giải quyết 5 đơn; 11 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của KBNN.

Ngành Thuế thực hiện 620 cuộc kiểm tra về phòng chống tham nhũng

Báo cáo từ Tổng cục Thuế cho biết, trong năm 2022, toàn ngành đã tiếp nhận 1.216 đơn tố cáo, tăng 25,9% so với cùng kỳ (năm 2021 nhận 966 đơn). Đã xử lý 1.193 đơn, đạt tỷ lệ 98,1%.

Về giải quyết khiếu nại, toàn ngành Thuế đã tiếp nhận 1.172 đơn, tăng 25% so với cùng kỳ (năm 2021 nhận 939 đơn). Đã xử lý 972 đơn. Về giải quyết kiến nghị phản ánh, toàn ngành Thuế đã tiếp nhận 1.063 đơn. Đã xử lý 1.013 đơn, đạt tỷ lệ 95,3%.

Về công tác PCTN, báo cáo từ Tổng cục Thuế cho biết, trong năm 2022, toàn ngành đã thực hiện 620 cuộc kiểm tra về công tác PCTN, đạt 94% kế hoạch năm. Toàn ngành đã phát hiện 1 vụ việc tham nhũng.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm của EVN năm 2023

Năm 2023 được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm với chủ đề năm là "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" và tập trung vào 5 lĩnh vực trọng tâm là: sản xuất kinh doanh; đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng tài sản; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.