Thu, chi ngân sách trên địa bàn TP. Hà Nội tháng 1/2024