Thu ngân sách 10 tháng ước đạt 1.398,7 nghìn tỷ đồng