Thủ tục hải quan khi nhập lại thành phẩm đã gia công về xưởng sản xuất
TS. Nguyễn Hoàng Tuấn - Học viện Tài chính

Trả lời: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 70 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, Trong trường hợp này công ty đã thuê tổ chức khác gia công một phần công đoạn trong quá trình sản xuất thì công ty phải có trách nhiệm thông báo hợp đồng gia công lại cho Chi cục Hải quan nơi quản lý trước khi giao nguyên liệu, vật tư cho đối tác nhận gia công lại, phải lưu giữ các chứng từ liên quan đến việc giao nhận nguyên liệu, vật tư, sản phẩm. Thực hiện các quy định về thủ tục hải quan đối với trường hợp thuê gia công lại quy định tại Điều 62 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 41 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Hỏi: Công ty chúng tôi khi mở tờ khai hải quan nhập khẩu đã khai số lượng hàng nhập khẩu theo số lượng trên chứng từ vận đơn và hóa đơn thương mại. Tuy nhiên, sau khi lô hàng nhập khẩu được thông quan chuyển về kho của chúng tôi được cân lại thì phát hiện một khoản chênh lệch cân so với số lượng hàng ghi trên chứng từ nhập khẩu. Chúng tôi có cần điều chỉnh tờ khai hàng nhập khẩu theo lượng thực tế sau khi đã thông quan hay không?

Trả lời: Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 quy định:

“2. Thủ tục khai bổ sung

a.6.3) Trường hợp lượng hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu có sai lệch so với khai báo trên tờ khai hải quan, kết quả kiểm tra chuyên ngành (trừ trường hợp đã quy định tại điểm a.6.2 khoản này), người khai hải quan có trách nhiệm khai bổ sung tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; trường hợp không khai bổ sung thì lượng hàng thừa so với khai hải quan không được đưa qua khu vực giám sát".

Như vậy, theo quy định trên công ty cần thực hiện khai báo bổ sung số lượng hàng hóa thực nhập.