một khu đô thị tại Hà Nội

Một khu đô thị tại Hà Nội. Ảnh: TL

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thi hành Luật Đất đai.

Văn bản nêu rõ, để công tác tổng kết thi hành Luật Đất đai đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức tổng kết thi hành Luật Đất đai. Sau đó, các cơ quan phải gửi báo cáo tổng kết về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời hạn hoàn thành báo cáo của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là trước ngày 15/5/2021; còn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là trước 30/6/2021.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phải rà soát các nội dung công việc để phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động và báo cáo.

Theo kế hoạch, tổng kết thi hành Luật Đất đai tập trung các nội dung cơ bản như: đánh giá chồng chéo, mâu thuẫn và không thống nhất giữa Luật Đất đai năm 2013 với luật chuyên ngành có liên quan và sự phù hợp, kết quả tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai. Bên cạnh đó, công tác tổng kết này còn phải đánh giá những kết quả đạt được của Luật Đất đai và thực tiễn thi hành; những hạn chế, bất cập trong các quy định của Luật Đất đai, các văn bản quy định chi tiết thi hành và thực tiễn tổ chức thực hiện quy định của Luật...

Ngoài ra, báo cáo cần xác định, phân tích rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, bất cập đó. Báo cáo cũng phải đưa ra những đề xuất, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung những nội dung của Luật Đất đai và các pháp luật khác có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan và toàn diện, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm. Nội dung tổng kết phải thiết thực, phản ánh đúng thực tế, dựa trên kết quả đánh giá, tổng kết của bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Đặc biệt, văn bản nêu rõ, những đánh giá phải có sự tham khảo ý kiến đánh giá của công dân, tổ chức, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp.

Luật Đất đai hiện hành được ban hành năm 2013. Trước đó, tại cuộc họp mới đây về việc thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cơ quan này khẩn trương tổng kết Luật Đất đai và xây dựng Luật Đất đai sửa đổi. Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu cơ quan này tiếp tục rà soát thể chế, cơ chế, chính sách hiện hành trên cơ sở yêu cầu của thực tiễn để tìm ra, chỉ rõ các chính sách, quy định đang kìm hãm các nguồn lực cho sự phát triển, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Nguyễn Hà