Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP: 33 tỉnh, thành phố công bố cấp độ dịch COVID-19