Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả

Phát huy các kết quả đã đạt được, năm 2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước (NSNN), phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2022; tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại; mở rộng phạm vi địa bàn bắt buộc chi trả thanh toán cá nhân qua tài khoản tại ngân hàng.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan trong quản lý điều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo dự toán giao, KBNN thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất đầu tư; tăng cường công tác kiểm soát chi, bảo đảm chi đúng, chi đủ, có hiệu quả; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt, với vai trò là cơ quan kiểm soát, thanh toán vốn ngân sách, KBNN kiên quyết cắt giảm những khoản chi thường xuyên đã được giao trong dự toán đầu năm, nhưng chưa thực hiện phân bổ theo quy định, nhất là các khoản chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, với tinh thần “thắt lưng buộc bụng” trong lúc khó khăn; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; theo dõi chặt chẽ tình hình thu, chi NSNN, tổng hợp, báo cáo, tham mưu kịp thời, chính xác các thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành quỹ NSNN của các cấp lãnh đạo.

Công chức Kho bạc Nhà nước Hoà Bình hướng dẫn đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thiện thủ tục thanh toán vốn ngân sách nhà nước. Ảnh: Vân Hà
Công chức Kho bạc Nhà nước Hoà Bình hướng dẫn đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thiện thủ tục thanh toán vốn ngân sách nhà nước. Ảnh: Vân Hà

Ngoài ra, KBNN đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch huy động vốn năm 2022 do Bộ Tài chính giao, đảm bảo tuân thủ quy định giới hạn tỷ lệ kỳ hạn theo nghị quyết của Quốc hội và các chỉ tiêu kỳ hạn theo hướng đảm bảo an toàn bền vững nền tài chính quốc gia; phát hành đa dạng các loại kỳ hạn trái phiếu, phù hợp với các nhu cầu đầu tư và tạo lãi suất tham chiếu cho thị trường; thực hiện tái cơ cấu lại nợ công (mua lại, hoán đổi trái phiếu chính phủ) theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thí điểm phát hành mã trái phiếu chuẩn để hỗ trợ thanh khoản cho các nhà tạo lập thị trường có nhu cầu theo tiến độ triển khai của Bộ Tài chính. KBNN cũng sẽ điều hành lãi suất phát hành hợp lý, phù hợp với định hướng điều hành chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường, tiết kiệm chi phí vay cho ngân sách; thanh toán trái phiếu chính phủ đến hạn đảm bảo an toàn, chính xác và thuận lợi cho chủ sở hữu trái phiếu.

Cùng với đó, KBNN tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống, gắn kết giữa quản lý ngân quỹ với quản lý ngân sách và quản lý nợ; nâng cao chất lượng dự báo dòng tiền; triển khai thực hiện tốt quy trình quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý ngân quỹ; tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác; thực hiện tốt công tác tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN, Báo cáo tài chính nhà nước năm 2020.

Cùng với đó, KBNN triển khai thực hiện chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN theo đúng quy định; tổng hợp, lập báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ, đột xuất nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ điều hành NSNN của Bộ Tài chính, KBNN và cấp ủy, chính quyền địa phương; đảm bảo công tác thanh toán với các ngân hàng và trong nội bộ hệ thống KBNN thông suốt, an toàn, chính xác; nghiên cứu, triển khai một số giải pháp tăng cường công tác thanh toán của hệ thống KBNN, như: triển khai diện rộng quy trình thanh toán liên ngân hàng tập trung; phối hợp ngân hàng thương mại nghiên cứu xây dựng mô hình thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu tập trung giữa KBNN với từng hệ thống ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản.

Tập trung triển khai và hoàn thành đúng tiến độ các đề án, dự án hiện đại hóa

Trong nhiều năm trở lại đây, KBNN đã tích cực cải cách hành chính, hiện đại hóa các nghiệp vụ được cộng đồng khách hàng, đơn vị sử dụng ngân sách đánh giá cao.

Thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, trong năm 2022, KBNN tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách theo hướng cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chia sẻ thông tin, dữ liệu điện tử nhằm đơn giản hóa về hồ sơ, thủ tục hành chính và nội dung kiểm soát thanh toán, rút ngắn thời gian giải quyết.

Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ chất lượng cao

Kho bạc Nhà nước tiếp tục chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để vừa phục vụ cho triển khai các chức năng, nhiệm vụ mới của hệ thống Kho bạc Nhà nước, vừa chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực cho việc ứng dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội vụ của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong thời gian tới.

Đồng thời, KBNN tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), xây dựng và triển khai cổng dữ liệu phục vụ quy trình thanh toán lương, thanh toán tự động điện, nước, viễn thông qua DVCTT; gia tăng các tiện ích để hỗ trợ cho người sử dụng; tiếp tục triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của từng đơn vị KBNN trong hệ thống; tiếp tục triển khai chương trình cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN.

Đồng thời, KBNN tập trung triển khai và hoàn thành đúng tiến độ các đề án, dự án hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hệ thống KBNN như: triển khai kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT của KBNN theo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030; nâng cấp Tabmis và các hệ thống CNTT để hình thành hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS); nâng cấp và bổ sung tiện ích DVCTT; triển khai Chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư qua KBNN… và thực hiện các nhiệm vụ về an toàn bảo mật hệ thống, quản trị hệ thống, đảm bảo kỹ thuật CNTT của KBNN.

Trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản nhà nước, KBNN cho biết sẽ nêu cao trách nhiệm người đứng đầu từng đơn vị; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ tại từng đơn vị và trong toàn hệ thống; thực hiện nghiêm các quy định của KBNN về quản lý công chức kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong công tác kiểm soát chi, công tác kế toán và thanh toán trong hệ thống KBNN; chấp hành nghiêm túc nội quy cơ quan, quy chế quản lý nội bộ nhằm duy trì và giữ vững an ninh trật tự an toàn cơ quan, trật tự nội vụ của từng đơn vị KBNN trong toàn hệ thống.

KBNN sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại; tăng cường các biện pháp kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với các hoạt động nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, giảm thiểu rủi ro, sai sót, mất an toàn tiền và tài sản nhà nước giao; chủ động phối hợp với cơ quan công an trên địa bàn thực hiện tốt các biện pháp nhằm bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối trụ sở, tiền và tài sản trong hệ thống KBNN.

Thực hiện thanh tra chuyên ngành có trọng tâm, trọng điểm

Trong năm 2022, Kho bạc Nhà nước tiếp tục tăng cường lực lượng và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra. Toàn ngành thực hiện thanh tra chuyên ngành có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung thanh tra vào các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ thực hiện kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước; các khoản chi thường xuyên liên quan đến chi lương và có tính chất lương; thanh tra đối với các đơn vị sử dụng ngân sách có biểu hiện nghi ngờ lợi dụng, chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước phát hiện qua công tác kiểm tra, tự kiểm tra của các đơn vị Kho bạc Nhà nước.