Tính tới cuối tháng 4/2022, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 737.541 tỷ đồng, tăng 21,16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 106.519 tỷ đồng và các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 631.022 tỷ đồng.

Cũng theo số liệu từ Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm tháng 4/2022 ước đạt 74.234 tỷ đồng, tăng 13,91% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.477 tỷ đồng, tăng 12,58% so với cùng kỳ năm trước; lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 51.757 tỷ đồng, tăng 14,50% so với tháng 4/2021./.