Thông tin từ Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính, trong tháng 8/2022 (đến ngày 29/8/2022), Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 4 phiên đấu thầu qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, huy động được 21.160 tỷ đồng (trong đó phát hành cho Bảo hiểm xã hội là 20.920 tỷ đồng).

Lũy kế 8 tháng, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ (TPCP) phát hành là 99.582 tỷ đồng, tương đương 24,9% kế hoạch năm Bộ Tài chính giao (400.000 tỷ đồng), trong đó toàn bộ TPCP được phát hành theo phương thức đầu thầu và có kỳ hạn từ 10 năm trở lên.

Tổng vay vốn trong nước và vốn nước ngoài của Chính phủ 8 tháng đạt 116.459 tỷ đồng
Nguồn vốn vay đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ảnh: Khánh Huyền

Cũng theo Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, trong tháng 8/2022, Chính phủ không thực hiện ký kết hiệp định vay. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, Chính phủ ký kết được 2 hiệp định vay nước ngoài, với tổng trị giá 184,6 triệu USD.

Về rút vốn, trong tháng 8 (tính đến 29/8) đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 35,6 triệu USD (tương đương 820 tỷ đồng). Lũy kế từ đầu năm đến 29/8/2022, rút vốn khoảng 733,2 triệu USD (tương đương khoảng 16.877 tỷ đồng), trong đó cấp phát khoảng 473,5 triệu USD (10.899 tỷ đồng), cho vay lại khoảng 259,7 triệu USD (5.978 tỷ đồng).

Lũy kế 8 đầu tháng đầu năm 2022, rút vốn vay nước ngoài thấp hơn cùng kỳ năm 2021 là 111,8 triệu USD (tương đương 2.642 tỷ đồng), trong đó cấp phát thấp hơn khoảng 85,5 triệu USD và cho vay lại thấp hơn khoảng 26,3 triệu USD.

Tổng hợp 8 tháng đầu năm 2022, vay trong nước và nước ngoài của Chính phủ đạt 116.459 tỷ đồng, trong đó vay cho ngân sách trung ương khoảng 110.481 tỷ đồng, vay về cho vay lại 5.978 tỷ đồng./.