Xử lý sai phạm của 4 doanh nghiệp đại lý hải quan này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã lập danh sách doanh nghiệp vi phạm gửi Tổng cục Hải quan xem xét, xử lý theo quy định. Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp đại lý hải quan nêu trên có nguy cơ bị dừng hoạt động.

Hàng hóa chờ thông quan tại cảng Cát Lái, TP Thủ Đức. Ảnh Đỗ Doãn
Hàng hóa chờ thông quan tại cảng Cát Lái, TP. Thủ Đức. Ảnh: Đỗ Doãn

Nguyên nhân là do vi phạm quy định về chế độ báo cáo theo khoản 9a Điều 13 Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính quy định trách nhiệm của đại lý làm thủ tục hải quan: Định kỳ vào ngày 5 của tháng đầu quý sau, báo cáo tình hình hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo Mẫu số 10 ban hành kèm Thông tư 22/2019/TT- BTC gửi cục hải quan tỉnh, thành phố quản lý địa bàn đăng ký kinh doanh.

Căn cứ tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính quy định: đại lý làm thủ tục hải quan bị tạm dừng hoạt động đại lý khi không thực hiện chế độ báo cáo hoặc thực hiện chế độ báo cáo không đúng, không đủ về nội dung hoặc không đúng thời hạn với cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 13 thông tư này trong 3 lần liên tiếp.