Trả lời: Nghị định số 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 89/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định cụ thể về nguyên tắc áp dụng và điều kiện để được miễn, giảm tiền thuê đất trong khu kinh tế; như: dự án đầu tư không thuộc danh mục hoặc dự án đầu tư thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư vào khu kinh tế nằm trên địa bàn cấp huyện thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì được hưởng các mức miễn tiền thuê đất 13 năm, 15 năm…; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư thì được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê; trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm và đang trong thời gian được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất nếu thực hiện chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất và đáp ứng các điều kiện như tiếp tục được Nhà nước cho thuê đất cho thời gian thuê đất còn lại với mục đích sử dụng đất theo đúng mục đích khi nhận chuyển nhượng thì được tiếp tục được miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian còn lại,…

Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 của Chính phủ quy định về việc xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng; trong đó quy định cụ thể về hồ sơ đề nghị khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp tại Ban Quản lý khu kinh tế và quy định Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm xác định số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp cùng với việc xác định và thông báo số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà người sử dụng đất phải nộp. Như vậy thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ cùng với việc xác định và thông báo số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà người sử dụng đất phải nộp.

Đơn đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản trong đó ghi rõ các nội dung gồm: Diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn và thời gian miễn tiền thuê đất.