Kho Van Phong

Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong.

Cụ thể, Thông tư này hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, các nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 264/QĐ-TTg ngày 30/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoạt động của kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong.

Đối tượng áp dụng tại Thông tư gồm thương nhân đầu mối theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và thương nhân nước ngoài, có hợp đồng thuê kho hoặc hợp đồng dịch vụ pha chế, chuyển loại xăng dầu, được đưa xăng dầu và nguyên liệu vào kho Vân Phong để tồn chứa, pha chế, chuyển loại xăng dầu; được bán xăng dầu, xăng dầu sau pha chế tại kho Vân Phong ra nước ngoài, vào nội địa; được bán xăng dầu sau chuyển loại tại kho Vân Phòng ra nước ngoài.

Các đối tượng khác gồm: Công ty liên doanh TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong; cơ quan hải quan; công ty giám định độc lập.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2013 đến hết ngày 31/12/2014.

Trong tháng 11/2013, Tổng cục Hải quan có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công ty liên doanh Kho Vân Phong thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố liên quan tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nội dung hướng dẫn tại Thông tư này và đề xuất báo cáo Bộ Tài chính./.

PĐT