Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP giữa Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2014.

Thông tư này sẽ thay thế Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 2/12/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ hiện tại.

Tại Thông tư liên tịch 92, định mức chi có tính chất đặc thù, được bảo đảm từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung trong các hoạt động xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật được quy định cụ thể.

Cụ thể, chi soạn thảo đề cương chi tiết dự thảo đối với dự án luật, pháp lệnh soạn thảo mới hoặc thay thế là tối đa 4.500.000 đồng/đề cương; dự án luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều chi tối đa 3.800.000 đồng/đề cương.

Đối với công tác soạn thảo văn bản mới hoặc thay thế nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ, nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, mức chi tối đa 3.000.000 đồng/đề cương; chi soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều tối đa 2.300.000 đồng/đề cương.

Đối với công tác soạn thảo văn bản mới hoặc thay thế quyết định của Thủ tướng Chính phủ, mức chi tối đa 2.300.000 đồng/đề cương; còn văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều, chi tối đa 1.500.000 đồng/đề cương.

Còn đối với thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thông tư của Chánh án Toà án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước, mức chi soạn thảo văn bản mới hoặc thay thế tối đa là 1.000.000 đồng/đề cương; sửa đổi, bổ sung một số điều: mức chi tối đa 800.000 đồng/đề cương.

Thông tư quy định thêm, chi soạn thảo dự án luật, pháp lệnh soạn thảo mới hoặc thay thế tối đa 12.000.000 đồng/dự thảo văn bản; Dự án luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều, chi tối đa 7.500.000 đồng/dự thảo văn bản.

Đối với quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chi soạn thảo văn bản mới hoặc thay thế tối đa là 6.000.000 đồng/dự thảo văn bản; sửa đổi, bổ sung một số điều là 3.000.000 đồng/dự thảo văn bản;….

Ngoài ra, Thông tư còn quy định thêm, về mức chi lấy ý kiến tư vấn của chuyên gia độc lập. Trong trường hợp đề nghị xây dựng văn bản; đề nghị, dự kiến chương trình xây dựng văn bản; thuyết minh, tờ trình, dự thảo văn bản và các báo cáo chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn phức tạp phải lấy ý kiến tư vấn, phản biện của các chuyên gia độc lập thì mức chi tối đa 1.000.000 đồng/báo cáo.

Tài Tâm