Trả lời: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Trường hợp công ty cho thuê xe kèm theo lái xe, đồng thời bên thuê chi trả chi phí phát sinh xăng xe, vé cấu đường và chi phí sửa chữa bảo dưỡng, thì công ty lập hóa đơn cho hoạt động cho thuê xe kèm theo lái xe.

Hỏi: Công ty có bán hàng hoá cho bên A, tuy nhiên hóa đơn điện tử (HĐĐT) bị xuất sai đơn giá 1 mặt hàng (trong 3 mặt hàng). Hiện tại, công ty thực hiện thao tác lập biên bản thu hồi hóa đơn, sau đó vào phần mềm HĐĐT xóa bỏ (đính kèm biên bản thu hồi); sau đó công ty lập 1 hoá đơn mới đúng thông tin. Công ty làm như vậy có đúng không? Nếu sai bị xử phạt mức độ như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử lý hóa đơn có sai sót.

Trường hợp công ty bán hàng hóa, đã lập HĐĐT và được cấp mã của cơ quan thuế, sau đó phát hiện HĐĐT đã lập có sai sót thì:

- Trường hợp HĐĐT chưa gửi cho người mua có sai sót thì công ty thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy HĐĐT có mã đã lập có sai sót và lập HĐĐT mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

- Trường hợp HĐĐT đã gửi cho người mua có sai sót thì công ty lựa chọn lập HĐĐT thay thế hoặc điều chỉnh cho HĐĐT đã lập có sai sót theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP./.