Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành có liên quan, ý kiến của các địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan, Bộ Tài chính đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp, tạo điều kiện cho việc thực hiện bảo hiểm nông nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.

Theo đó, bảo hiểm nông nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện thỏa thuận, không giới hạn đối tượng bảo hiểm, rủi ro được bảo hiểm và phạm vi địa bàn, không giới hạn tổ chức, cá nhân tham gia.

Chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được thực hiện phù hợp với khả năng cân đối ngân sách trong từng thời kỳ, thông qua việc hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội và phát triển sản xuất nông nghiệp.

Ngay sau khi chính sách được ban hành, Bộ Tài chính cũng đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn, thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách; phê chuẩn các sản phẩm bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm; hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, chính sách về bảo hiểm nông nghiệp là chính sách hoàn toàn mới, bảo hiểm nông nghiệp khó và phức tạp; việc triển khai thực hiện cần thiết phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cần thời gian.

Do đó trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục tích cực tổ chức thực hiện, các doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, bám sát địa bàn thôn xã, tiếp cận bà con nông dân trong tuyên truyền phổ biến để người dân hiểu đúng, hiểu rõ về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm, giúp chính sách đi vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả, hỗ trợ nông dân..., góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước./.

Hồng Quyên