Nguồn: Kho bạc Nhà nước 	   					                     Đồ họa: Hồng Vân

Nguồn: Kho bạc Nhà nước Đồ họa: Hồng Vân

Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa ký công điện đề nghị KBNN các tỉnh, thành phố và các đơn vị thuộc cơ quan KBNN thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật kỷ cương và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiều địa phương chưa phát huy vai trò người đứng đầu

Tỷ lệ giải ngân thấp sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, giúp cho nguồn vốn này phát huy hiệu quả, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Là cơ quan kiểm soát và thanh toán nguồn chi ngân sách, KBNN cũng đã chỉ đạo các KBNN địa phương thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát chi vốn đầu tư cũng như tích cực thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.

Với nhiều nỗ lực từ Chính phủ đến các bộ, ngành liên quan nhưng tỷ lệ giải ngân trong 7 tháng qua mới đạt 36,71% so với kế hoạch vốn năm 2021, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 (là 40,67%). Đặc biệt, tỷ lệ giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài rất thấp, mới đạt 7,52%.

Ngày 16/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện (số 1082/CĐ-TTg) gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Thủ tướng Chính phủ ra nguyên nhân của việc giải ngân chậm, trong đó khách quan là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các dự án công trình. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan vẫn là các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh đến việc một số bộ, cơ quan, địa phương, nhất là những nơi không phải thực hiện giãn cách xã hội đã thiếu quyết tâm chính trị, vai trò người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ, công tác lập kế hoạch vốn chưa với sát thực tế và khả năng giải ngân. Công tác thiết kế thi công, đấu thầu lựa chọn nhà thầu chậm, công tác giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm. Sự phối hợp giữa các cơ quan còn thiếu chặt chẽ. Công tác thanh tra, kiểm tra chưa quyết liệt. Việc xử lý các trường hợp chậm trễ, vi phạm quy định còn chưa kịp thời, nghiêm minh...

Nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát nội bộ kiểm soát chi

Để thực hiện nghiêm nội dung công điện của Thủ tướng Chính phủ cũng như các quy định của Bộ Tài chính và KBNN trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch…, ngày 19/8/2021, Tổng giám đốc KBNN đã ký công điện (số 10/CĐ- KBNN) đề nghị KBNN các tỉnh, thành phố và thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN đẩy mạnh giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến KBNN; tuân thủ thời gian giải quyết hồ sơ, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước (NSNN) và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Với mục tiêu lấy khách hàng là trung tâm, đối tượng phục vụ, KBNN đề nghị các KBNN trực thuộc tuyệt đối không sách nhiễu trong giải quyết công việc; không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do. Đồng thời, KBNN nghiêm cấm việc lợi dụng vị trí công việc được giao để mưu lợi cá nhân, làm chậm quá trình chi NSNN và ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

KBNN cũng yêu cầu các đơn vị trong hệ thống tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra đột xuất của cấp trên đối với cấp dưới; nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát nội bộ về nghiệp vụ kiểm soát chi NSNN để kịp thời phát hiện các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, chậm giải quyết hồ sơ cho đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư.

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, KBNN cũng yêu cầu các đơn vị KBNN tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư, tháo gỡ và khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn. Đặc biệt đối với nhóm dự án đã hoàn thành từ trước ngày 31/12/2020 vẫn còn tồn đọng quyết toán và kế hoạch vốn chưa giải ngân, các đơn vị KBNN phải đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương liên hệ với nhà thầu để thanh toán công nợ theo quy định (đối với dự án đã phê duyệt quyết toán); hoàn tất thủ tục lập, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án đã hoàn thành từ trước ngày 31/12/2020 để phê duyệt trước 30/9/2021.

Lãnh đạo chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra sai sót

Ngoài việc yêu cầu các đơn vị Kho bạc Nhà nước (KBNN) nghiêm túc thực hiện các quy định, công điện của KBNN cũng nêu rõ, giám đốc KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN chịu trách nhiệm toàn diện trước Tổng giám đốc KBNN về việc để công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính, đặc biệt là chậm trễ trong giải quyết hồ sơ kiểm soát chi ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư; vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Vân Hà