TCHQ

Để khuyến khích tạo điều kiện cho việc nâng cao năng suất nông nghiệp, bảo vệ sức khỏe người lao động, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 207/TCHQ-TXNK hướng dẫn hoạt động nhập khẩu và áp dụng các chính sách ưu đãi thuế, phí, lệ phí đối với thiết bị bay không người lái (UVA).

Tổng cục Hải quan cho biết, việc nhập khẩu UAV hiện nay được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 8, Điều 9 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 36/2008/NĐ-CP, trong đó, chỉ áp dụng hình thức nhập khẩu trực tiếp phục vụ sản xuất; không kinh doanh, chuyển giao cho tới khi nghị định thay thế Nghị định 36/2008/NĐ-CP.

UVA được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư phục vụ nông nghiệp, thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Thủ tục, hồ sơ miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Trường hợp UVA phục vụ nông nghiệp nhập khẩu nếu được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố xác nhận là các máy, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2017/QH13, khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC, công văn số 1677/BTC-TCT của Bộ Tài chính.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, để thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long, liên quan đến nội dung sử dụng UAV an toàn, hiệu quả trong nông nghiệp, đồng thời vẫn đảm bảo an ninh, quốc phòng, sức khỏe, tính mạng người dân, Bộ Quốc phòng đã ban hành Công văn số 4213/BQP-TM về việc ứng dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp.

Bộ Quốc phòng cũng đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị tạo điều kiện cho hoạt động nhập khẩu và áp dụng các chính sách ưu đãi thuế, phí, lệ phí đối với UAV chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp theo quy định pháp luật; khuyến khích tạo điều kiện cho các cơ sở nghiên cứu, sản xuất UAV phục vụ sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam./.

Ngọc Linh