Theo kế hoạch, năm 2024 VEAM dự kiến đạt tổng doanh thu đạt 6.414 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 19%, còn 5.489 tỷ đồng.

Kế hoạch lợi nhuận này chưa bao gồm trích lập bổ sung hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm. Trong đó, doanh thu từ thương mại và dịch vụ được kỳ vọng tăng 124%, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu doanh thu bán hàng.

Doanh thu tài chính đặt mục tiêu khá khiêm tốn, bằng 74% so với năm trước do lãi suất tiền gửi thấp hơn và các doanh nghiệp mà VEAM đầu tư góp vốn kinh doanh sụt giảm.

Năm 2024, công ty sẽ tập trung tìm giải pháp về pháp lý và thị trường để đẩy mạnh tiêu thụ lượng xe tồn đọng, hoàn thiện đề án tái cơ cấu, với mục tiêu thoái vốn ở các đơn vị hoạt động không hiệu quả.

VEAM dự chi hơn 6.600 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông
Ảnh minh họa

Đáng chú ý, VEAM dự kiến dành 6.691 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023, với 1,328 tỷ cổ phiếu đang lưu hành thì mức cổ tức xấp xỉ 5.035 đồng/cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ 50,35%. Hội đồng quản trị sẽ trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền để quyết định việc phân phối lợi nhuận theo ý kiến của Bộ Công thương và lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2023 phù hợp.

VEAM cũng sẽ tiếp tục trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu VEA trên HOSE. Mặc dù Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán, VEAM chưa hoàn thành việc này do chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về niêm yết./.