Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, VIB báo cáo tổng doanh thu đạt 7.308 tỷ đồng, tăng trưởng 52% so với cùng kỳ năm 2020. Chi phí hoạt động trên thu nhập (CIR) ghi nhận tỷ lệ 37%. Lợi nhuận trước thuế 3.952 tỷ đồng, tăng trưởng 68% so với cùng kỳ. Tỷ lệ thu nhập trên vốn (ROE) đạt 32,8%.

Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản VIB đạt trên 277 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng trên 185 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% so với đầu năm. Huy động tiền gửi khách hàng tăng trưởng trên 12%.

Dư nợ bán lẻ VIB tăng trưởng 14,2%, chiếm tỷ trọng gần 90% tổng dư nợ của ngân hàng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II ở mức 10,3%, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi ở mức 73,1%. Tỷ lệ nợ xấu của VIB giảm về mức 1,3%.

Cũng trong tháng 6 vừa qua, VIB đã thực hiện chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 40% cho cổ đông, đưa vốn điều lệ lên trên 15.500 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2021, VIB đặt ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế 7.510 tỷ đồng, tăng trưởng 29,4% so với năm 2020. Tổng tài sản năm 2021 đạt hơn 307 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 25,5%. Huy động vốn đạt 235 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 31,2%; dư nợ tín dụng mục tiêu 225 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 31% (mức dư nợ có thể điều chỉnh trong phạm vi được Ngân hàng Nhà nước cho phép)./.

Chí Tín