Báo cáo tài chính của VietinBank Securities ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc với sự tăng trưởng rất mạnh về cả doanh thu và lợi nhuận. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của Công ty đạt hơn 413 tỷ đồng, tăng 75,9% so với cùng kỳ năm 2020.

CTS

Trong đó, doanh thu từ tất cả các mảng cốt lõi đều ghi nhận sự tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 220,3 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán 6 tháng đạt 60,8 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận 66,1 tỷ đồng từ lãi cho vay và phải thu, tăng 84,6% so với 6 tháng đầu năm 2020. Đặc biệt, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gấp 23 lần cùng kỳ, đạt 27,5 tỷ đồng. Tính đến cuối quý II, giá trị cho vay margin của VietinBank Securities là 1.464 tỷ đồng, tăng 541 tỷ đồng so với nửa đầu năm.

Cũng theo báo cáo tài chính, VietinBank Securities ghi nhận lãi trước thuế hơn 208 tỷ đồng, gấp 31 lần cùng kỳ 2020. Đây là mức lãi kỷ lục trong 6 tháng của công ty này và đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm (180,5 tỷ đồng) theo kế hoạch được đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua./.

Thái Duy