Cụ thể, Công ty kiểm toán AASC cho biết chưa thu thập báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/6/2021 của Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries.

Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries là công ty liên doanh của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam. Trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, khoản đầu tư này đang được kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu dựa trên báo cáo tài chính quý I của công ty này.

Kiểm toán viên cho biết đã thực hiện đầy đủ các thủ tục soát xét, nhưng vẫn không thể thu thập được các tài liệu cần thiết để đánh giá liệu có cần phải điều chỉnh chỉ tiêu hay không. Đó là chỉ tiêu “đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết” trên bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ tại ngày 30/6/2021 và chỉ tiêu “phần lãi, lỗ trong công ty liên doanh, liên kết” trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Tại bảng cân đối kế toán của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, phần đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tại ngày 30/6 là 14,4 tỷ đồng. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh/liên kết nửa đầu năm 2021 là âm hơn 2,7 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh chung, Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam đạt doanh thu thuần 248 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021, tăng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4,9 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức hơn 5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước./.

Chí Tín