Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu: “Đại hội XIII không phải chỉ đến 2026 mà phải có tầm nhìn chiến lược hơn, nhìn lại cả quá khứ và hướng tới tương lai. Định hướng rõ nước ta đến năm 2030 sẽ là thế nào? Đến năm 2045 sẽ như thế nào”.

Người đứng đầu Đảng cũng nhìn nhận “đây là việc vô cùng khó, đòi hỏi phải có các dự báo kỹ lưỡng, tổng kết bài bản, sâu sắc và phải thực sự nhạy bén, khoa học mới có thể đặt ra mục tiêu phát triển đến năm 2030 (năm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam) và tầm nhìn xa hơn đến giữa thế kỷ (năm 2045 kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước)”.

Dẫu vô cùng khó, nhưng phải có tầm nhìn xa thì mới có thể đặt ra những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể phải hoàn thành cho mỗi chặng đường phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa; hiện thực hóa khát vọng và ý chí vươn tới một tương lai rạng rỡ của đất nước và toàn dân tộc. Có tầm nhìn xa thì Đại hội XIII mới chắc chắn trở thành một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, của dân tộc, của đất nước, có ý nghĩa định hướng tương lai.

Bởi vậy, Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Tư tưởng chiến lược phát triển tổng thể của đất nước trong giai đoạn tới được xác định rõ là đẩy mạnh đổi mới, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó, phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy cao độ nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất…

Cảm nhận “một không khí vui mừng, phấn khởi đang lan toả khắp cả nước, thể hiện sự hoà quyện giữa ý Đảng và lòng dân”, người đứng đầu Đảng và Nhà nước son sắt niềm tin: “với một đảng cách mạng chân chính và một nhà nước của dân, do dân, vì dân trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín lãnh đạo như Đảng và Nhà nước ta, được Nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta sẽ có một sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”.

Đoàn Trần