Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 21.290 đồng/lít (giảm 509 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.032 đồng/lít. Xăng RON95-III, không cao hơn 22.322 đồng/lít (giảm 668 đồng/lít).

Xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh giảm giá
Xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh giảm giá. Ảnh: Hải Anh

Cùng với giá xăng, dầu diesel 0.05S cũng được điều chỉnh giảm, có giá không cao hơn 19.721 đồng/lít (giảm 475 đồng/lít). Dầu hỏa không cao hơn 20.922 đồng/lít (giảm 194 đồng/lít). Dầu madút 180CST 3.5S có giá không cao hơn 15.527 đồng/kg (giảm 202 đồng/kg).

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương- Tài chính quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.